Περιγραφή θέματος

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

   Τρόπος υλοποίησης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση

   Τι σημαίνει «Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση»;

   Σημαίνει ότι ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να «μπαίνει» μέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή στην Ιστοσελίδα http://iekemtee.sqlearn.gr/, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, και να παρακολουθεί τις διαλέξεις του Σεμιναρίου.

   Συγκεκριμένα θα μπορεί:

   • Να παρακολουθεί τις διαλέξεις υπό μορφή video (συνολικός πραγματικός χρόνος σύνδεσης για το σεμινάριο για την Αυθαίρετη Δόμηση 35 ώρες)
   • Να «κατεβάζει» (download) το εκπαιδευτικό υλικό στη μορφή που διατίθεται.
   • Να αποστέλλει στους εισηγητές απορίες, παρατηρήσεις κ.λπ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) και να λαμβάνει απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
   • Να βλέπει τις ερωτήσεις των άλλων συμμετεχόντων προς τους εισηγητές, καθώς και τις απαντήσεις που έχουν λάβει.
   • Να παίρνει μέρος σε Forum ανταλλαγής απόψεων, παρατηρήσεων, προβληματισμών κ.λπ.
   • Να ελέγχει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει μέσω κατάλληλων ασκήσεων αυτοαξιολόγησης (δεν προβλέπεται για το σεμινάριο για την Αυθαίρετη Δόμηση).


   Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή του καταρτιζόμενου:

   Εγκατεστημένος Adobe Flash Player, έκδοση 10 ή νεότερη.

   Διαδικασία συμμετοχής στο Σεμινάριο:

   1. Υποβολή αίτησης συμμετοχής προς το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.

   Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το έντυπο:

   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

   που υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, καθώς και με τους κωδικούς των Σεμιναρίων που θέλει να παρακολουθήσει (το σεμινάριο για την Αυθαίρετη Δόμηση έχει κωδικό ΚΑΤ11).

   Οι κωδικοί και τα κόστη συμμετοχής όλων των Αυτοχρηματοδοτούμενων Σεμιναρίων του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. περιέχονται στο Έντυπο:

   ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΧΡ/ΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

   Στη συνέχεια αποστέλλει την Αίτηση στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. με fax (210-5202849) ή με E-mail (tee_iekem@tee.gr).

   2. Καταβολή κόστους συμμετοχής:

   Το κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο (80€ για το σεμινάριο για την Αυθαίρετη Δόμηση) καταβάλλεται σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.:

   α. Αττικής (αρ. λογ/σμού 84767573, ΙΒΑΝ GR 15 0160 0690 0000 0008 4767 573),

   β. Εμπορική (αρ. λογ/σμού 83413948, ΙΒΑΝ GR 74 0120 0220 0000 0008 3413 948).

   3. Αποστολή καταθετηρίου:

   Η απόδειξη κατάθεσης αποστέλλεται στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. με fax (210-5202849) ή με E-mail (tee_iekem@tee.gr).

   Παράκληση:

   a. Να αναφέρεται προς τον υπάλληλο της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κατάθεσης (η να συμπληρώνεται στο πεδίο «Αιτιολογία» σε περίπτωση κατάθεσης μέσω E-banking) το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του Σεμιναρίου.
   b. Το όνομα του αποστολέα να γράφεται και χειρόγραφα με μεγάλους, έντονους και ευανάγνωστους χαρακτήρες, προκειμένου να είναι σαφής η ταυτότητά του.

   4. Αποστολή κωδικών πρόσβασης στο Σεμινάριο:

   Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αποστολή της απόδειξης κατάθεσης στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο κωδικοί πρόσβασης, προκειμένου να παρακολουθήσει το Σεμινάριο όπως περιγράφεται παραπάνω.